Mingbagu

Nicho mingbagu nʉ mɨtɔngɔ yɨ Ɨbʉdhʉ

1.   Abhua aakumo tʉkʉ mesu kʉ 'ʉkʉʉ 
2.   Mesu kambakasɨka tʉma
3.   Baakwa nʉ gue kapɨnɨ
4.   Bambakaditiso ɨpɛpɛmbɛ akʉ ʉkakaʉ nʉ tɛlɛ
5.   Ɨpɛmbɛ nga yambʉkʉ nʉ mata
6.   Bambakasa ʉbɨɨ nʉ atɔ nʉ anʉ
7.   Bambaka jiso 'ʉkʉʉ bʉmʉ
8.   Wʉndanda 'ʉkʉʉ
9.   Moi ambɨa ndɨa akʉ ingyo yɨ gue
10. Bambaka isio gwakɔmɔ yajʉkʉmbɨa akʉ ʉpɨa nʉ tɛlɛ
11. Umbombi wugbolo umio
12. Bopi bʉ mwana, bamba nabɔ angʉtʉ
13. Bambatɨa mwana ɔɔ moi ɨkʉmbʉ akati
14. Moi ambakatɨa ɨkʉmbʉ
15. Pɨmɨa agbanga kunitaniso
16. Bambakachochoko makpabʉ winye nakɔ kʉtaa
17. Achochoko aayiso ɨpá
18. Tinene moi, dhanga mwana ʉ anʉ
19. Gue aawo nʉ ɨgʉsa akʉ ɨbaɨ
20. Muchwei kambaka bala 'ʉtʉ
21. Asina ʉ bagɔɔ, bambamʉbɨnda bʉmʉ
22. Ɨsɛngɛɛ ya:kɔ ʉpanʉ nʉ inye ʉ gwakɔmɔ
23. Baaduo buo akʉ kɨnda yɨ kʉba
24. Baseki baana tʉkʉ mamuo
25. Kuwo menu kʉ tu
26. Kuto bava akʉ ɨpá
27. Mambɨnyɨ ʉ ɨpʉkʉ ambakatʉa kɨnda
28. Langbalʉ lambakaaza akʉ ɨkaka libomu
29. Kukpolo ɨkɔ nʉ badhidhi
30. Waakyɨa ndʉ wachwa bisi nʉ kpɛngbɛ
31. Yakoo yaɨbhakɨa ɨmbɛbɛ
32.'ʉtʉ waaɨngyɨa mapaka
33. Anɨ kʉ ɨbha mawʉʉ
34. Mangɔnɔ waatambanakɨa tʉkʉ nʉ ɨbhana
35. Ɨpá yɨ ɨpasɨ (yambakamiso ɨpá)
36. Bambakano obhi kapɨnɨ
37. Ungotu wambɨana akʉ ɨbhʉbhʉ yɨ mbise
38. Wakʉkpata bagɔɔ bʉ même
39. Wakusiboko lipumo lʉ bhibhi
40. Ɨkɔndɔ mɨngana yambaka baiso ɨkpakpa amondu
41. Bambakabundo ijangi yɨsɔɔ kpɛngbɛ
42. Ijangi ya nʉ makwɔngɔ
43. Kpɛngbɛ mʉngana ambaka bɨta ɨsɔkɔɔ
44. Bʉkɔndɛ ba bʉkaɨ nɨpasɨ
45. Bambakapana sipe akʉ ɨsangɨ yɨ gwakɔmɔ
46. Nama wʉ nubutu ambakacho
47. Basaɨ baakpata umweu
48. Soti aafana akʉ ipindi ambʉ ʉʉngwa dhanga
49. Baakana ubuo nʉ ɨmva
50. Abutu aahɨa 'ubhika
51. Swaɨ ʉ mwana a kwei
52. Ɨbhabha ya:ya nʉ kɔsɔ
53. Bakɔbɔ baaya nangbobhi
54. Kʉsanganaka bayadhʉba akʉ itiki-tiki
55. Kuduono wabʉ/ uduono wabʉ
56. Kwei a:kumo makʉsa inye nʉ ndaa kʉ taá
57. Uzenu wambʉkʉ nʉ angbaka
58. Kuduo angbaka akʉ uzenu
59. Kʉchwana kpɛngbɛ akʉ iso
60. Anza a dite
61. Adhamba ati ʉ makanga
66. Seki abɨa kɔmʉ bɔ anɨ amʉdɨa ibhiyo akʉ mesu
67. Wa akʉ bhaga wʉ lihoo
68. Abhibha ambakadhʉana ɨsʉkʉbwanɨ ɨkyɛmɛ yɨbwaneni kɔmʉ ekoo ɔngɔ 
69. Gue ʉ kɔbɔ aawo tʉkʉ nʉ bhobho
70. A bʉa bɨbɨ
71. Bambatɨnana ɨgʉnyɛ kʉ ʉwɛ makwɔngɔ
72. Ɨbaa ya ya:kɨa bana bɔ "Nɔɔkpanga nʉ bɨta lɨkɔchɔ"
73. Mbisamulo
74. Ɨkpʉka yɨ azoi, wanana ndʉ ɨkpʉka yɨ azoi
75. Waanana ndʉ ɨkpʉka yɨ azoi
76. Bambakamba 'ʉtaa wʉnadhʉeni dhʉanɨ
77. Bambakasa akʉ ʉbʉa nʉ moi
78. Abhɨa aakwa nʉ mwana nʉ ɨpasɨ
79. Wʉtɨneni 'ʉtapɨ wʉ ɨpʉkʉ nʉ lite ɔɔ mangɛ, mombi wɔmɔ atɨna ʉtapɨ wʉ ɨpʉkʉ nʉ lite andɔɔ kʉ tina
80. Ndʉ wana abhua nʉ imoo akʉ mesu, ambʉ moni kɔɔ bʉkaɨ kʉkyɨa
81. Bindani a:gʉa gʉanɨ
82. Apʉpa aabʉya kʉ anʉ Ɨlʉmʉ
83. Wa:pipo moni ndʉ adhɨdha
84. Wabununio ndʉ 'upɔnzɔ
85. Nakpaka-nakpaka ambakafa 'ukwe
86. Umbundo wʉ zanɨ
87. ʉdada wʉ aku (wakʉyaka nʉ ʉdada wʉ aku)
88. ʉmbalʉ wʉ taá waakwa nʉ ino
89. Wugisoko mbalʉ akʉ lavɔlɔ-vɔlɔ
90. 'ʉkanɨ waahʉnana kʉ ɨyɔ
91. ʉzɛlɛngɛ wʉ ngama
92. ʉzɛlɛngɛ wa:bundo agama 'ʉkɔngɔ
93. 'ʉpaɨ wʉ ngama
94. Baakʉndanɨa ingyo
95. Anza a tɨpɨ dhanga
96. Akyakalɨkyɛmɛ ambakakyɨa 'ʉnja
97. Gbali-gbali aafiso babhʉla
98. Asaya, mepo kʉ kanʉ
99. Moni kɔɔ mʉsayɛ ka:kwiso ɨkanga kɔyɨ
100. Agbʉka ndei agbʉka kɔbɔ akʉ mɨkyɨɨ
101. Baadya abheguma akʉ taá yɨ kpei
102. Kwei ambakafa akʉ anʉta-ɔɔ
103. Baafa banimene akʉ kɨnda yɨ kʉba
104. Amangɛ a:bundo Bangati ɨkɔndɔ
105. Oyaa mapɛpɛ akʉ atu
106. Bambaka sɨka tʉma nʉ saba
107. Soko yachikiso moi etambala
108. Bʉngama ba bubhayo
109. Nɨlɛkɛ wʉ babhʉla aakʉnda kʉtɨnɨa kʉ nʉ makʉɔngɔ
110. Gue ʉ kɔbɔ ambakawo ngaka
111. Bambaka chwana kpɛngbɛ akʉ iso kʉ ɔwɛ kakʉɔngɔ
112. 'ʉkyɨɨ wambaka panɨa kɔbɔ
113. Matɨ kaanyɨa dhanga nji
114. Bambaka singo bangbɛɛ bapɨnɨ akʉ ihoo yɨ ipipi
115. Mukoi kʉ ʉkʉʉ kamvo bʉkaɨ, ɨkyɛmɨngana kaayaka monɨ kʉ ingono
116. Ɨmva aakpinyio uho
117. Baadyakanakɨa undindo wʉ bangama
118. Bakebu-kebu bambaka nʉana
119. Bakɔbɔ bʉ ʉkya baakwakana kʉ ati ʉndabʉ
120. Kɔbɔ aakpʉanaka magba kʉ mabhɔbhɔ
121. Toku ambaka ndokono mʉpʉ wangɔ
122. Bambakana iso yɨ gwakɔmɔ
123. Agbanga aakʉnda kʉ akʉ lɨngɔ
124. Abʉsɛɛ aawa nʉ bʉtɨpɨ
125. Ijangi yaawa wanɨ
126. Bunoi baajunikio tʉkʉ akʉ 'ukobu
127. Bawio iso yɛɛ ngangɛ
128. Bhayo ambaka sɨka tʉma
129. Matɨɨ kʉ moi kambaka chɨla ɨkaka
130. Usio wʉ ipindi waatʉa kʉ akʉ inyi yɛngɔ
131. Basʉmba ba tʉkʉ lɨtanda
132. Chʉkɔmʉ bayadhʉba kʉchɨla 'ʉkɔkɔ (seki a:sigo)
133. Iginyo yaakwaiso nʉ taá
134. Baadya ɨjɔ akʉ ngasa
135. Abhibha ambaka dhʉana ɨsʉkʉbwanɨ ɨkyɛmɛ  yɨbwaneni kɔmʉ ekoo ɔngɔ
136. 'ʉngɨsɨ waamvo kʉndʉ toku
137. Achɨla ambaka dhʉa ungito (ambʉkɔmʉ nʉ ungito)
138. Ɨkɔndɔ yɛɛ ido yambaka gbalɨa akʉ inguguu
139. Mwana ʉ bachwa ambaka paa ɨtʉnda
140. 'ʉtʉ wʉ ngɨma wambakatʉa akʉ ɨtʉnda
141. ʉgbáa waaijo tʉkʉ akʉ adhɨdha ɔɔ 'udo
142. Bapɛɛ bapɛɛ baawisiso wisisoni
143. Kuungwiso 'ubhika akʉ itoi
144. Baawo anizini tʉkʉ ambʉ wʉgana moni
145. Miwei yaahuono tʉkʉ nʉ ipipi yɨ ɨbʉgʉ
146. Bapɨnɨ adyiso ihakpele ɨmba
147. Uhopi wambʉkʉ nʉ uho
148. Kpɛngbɛ ʉ umbundo aakyɨa ngbo
149. Wana akʉ iso yɨ toku yaahuo-ɔɔ jaɨ
150. Wachɨla ɨkaka nʉ ipipi
151. Abhɨa aasɨa udhuba
152. Ndʉ uku waabwana ekoo wambuhumuo
153. Banangana ba bubhayo
154. Mabisi kambaka ya ngbanga
155. Ɨjɨɔ akʉ mesu, dite akʉ 'ʉtʉma
156. Baasɨa bujangi-jangi tʉkʉ akʉ umongu wʉ bʉnjaʉ
157. Aku aakʉana tʉkʉ nʉ wata wangɔ
158. Agbɔtɔ a:wio kɨnda yɨ mbise
159. Ndʉ wanangyɨa nangyɨanɨ wambʉnakyono akʉ wamboku
160. 'ʉsanga wʉ bʉngasʉ waakpanga tʉkʉ akʉ ɨdhʉʉ
161. Dei ɔɔ ʉja aakpanga tʉkʉ 'ʉchɛchɛɛ
162. 'ʉkʉʉ wambakadhʉa 'ʉnjatʉ
163. Ɨmba mʉngana aanjiso bangɛ bungbo
164. Bambakasa nʉ bhangʉ yɨ umweu akʉ ɨsangɨ
165. Mambɨnɨ ʉ ingyo aakyɨa nʉ mapipi
166. Adɛdɛkɛ aambaka bundo iwenu
167. Bugue bʉ bakɔbɔ bambaka natɨa akʉ ʉkya bapɨnɨr
168. Lɨkɔndɔ lʉ umbundo laationoko kʉ mabhɔbhɔt
169. Toku mʉngana aadyiso bangɛ ɨgʉa
170. Bambaka ndʉndanakɨa ɔɔ kɔbɔ nʉ yasaka
171. Isabu a:hɨa hubo
172. Baafa banangbaya akʉ wanga wʉ gwakɔmɔ
173. 'ʉkʉʉ waanyio 'ʉtaa wʉ mwana kʉ nyio
174. Musoi kʉ 'ʉkʉʉ kaasa akʉ bʉa
175. Bambaka kwaya kweso yɨ mangɛ akʉ ɨpá
176. Bangyee nʉ ʉmbalʉ
177. Bambaka panɨa agɨsɨ kubongo makpabʉ
178. Bambaka panɨa abhua kubɨta kpasʉ
179. Kɔbɔ aahɨa tʉkʉ nʉ 'ʉtɨndɨ wʉ yabhamba
180. Bɨnda ya:wa zɨɨ
181. Umbekuma wa:sigo bɔ bambaka dhʉba nʉ bʉdo
182. Kuhuo muchwei
183. Kʉchwa muchwei
184. Soti aabhɨbhana kʉ 'ʉtɨndɨ wangɔ
185. Matɨ kʉ agbanga kaabaana baana
186. Abhua ambakamʉta ihutu yɨ mangɛ 
187. Wakugisoko mbalʉ akʉ lavɔlɔ-vɔlɔ                            
188. Wakʉyaka nʉ ʉdada wʉ aku
189. Wadyakiso 'ʉtɨndɨ wʉ ɨmva 
190. Mambʉkʉ nʉ igbengbesia                                                
191. Ɨngbaa yambaka dhʉba akʉ bʉjɛnɛ                                       

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.